Skip links
  CultuurKR8!       

Meer informatie over CultuurKR8!

Op deze pagina lees je meer informatie over het beleid van onze stichting.

  Doel      

Statutaire doelstellingen

01.

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van cultuurbevordering (Cultuur in de breedste zin van het woord: theater, muziek, kunst, dans, zang, toneel) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

02.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middels van het opzetten van projecten en organiseren van evenementen zoveel mogelijk mensen te stimuleren om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed.

03.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

  gegevens      

Algemene gegevens

RSIN: 863425409

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Tonny Cremers - Gallardo
Secretaris: Laura Hendrikx
Penningmeester: Ivon Janssen

E. info@cultuurkr8.nl

  gelden en vermogen      

Wijze van werving van gelden

Stichting Cultuur KR8 ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies, sponsoring, giften en crowdfunding die worden aangewend voor een specifiek project of ter ondersteuning van de stichting om hun doelstellingen te behalen.
Er zijn verschillende organisaties die cultuurbeleid, -educatie en -participatie hoog op de agenda hebben staan en hier geld voor beschikbaar stellen. De stichting zal door middel van een projectplan zich inschrijven voor deze regelingen om hiermee de doelstelling te kunnen bereiken.

  gelden en vermogen      

Beheer van het vermogen

Stichting Cultuur KR8 heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter T. Cremers-Gallardo, de penningmeester Y. Janssen en de secretaris L. Hendrikx.
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
3. Beheren van gelden
4. Besteden van gelden en het creëren van voorzieningen

De beloning van de bestuursleden blijft beperkt tot onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Het bestuur voldoet aan de integriteitseisen.

  gelden en vermogen      

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Cultuur KR8.
De inkomsten worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. De inkomsten kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Explore
Drag